SURAT KUASA MEMIMPIN PONDOK PESANTREN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                                       :

Jenis kelamin                            :

Pekerjaan                                  :

No.KTP                                     :

Alamat                                      :

 

Dengan ini memberikan kuasa penyerahan untuk memimpin Pondok Pesantren _________, kepada:

 

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

Pekerjaan                                  :

No.KTP                                     :

Alamat                                      :

 

Untuk memimpin Pondok Pesantren:

 

Nama Pondok Pesantren           :

Lokasi                                      :

Luas                                         :

Banyaknya Santri                      :

 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab baik itu didalam menjaganya serta merawatnya. Sehingga terciptanya santri-santri yang berakhlak dan berbudi pekerti baik.

 

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

Penerima Kuasa                                                            Pemberi Kuasa

( Nama Lengkap )                                                      ( Nama Lengkap  )

+62-815-1121-9673