SURAT KUASA MEMIMPIN YAYASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Jenis kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP                         :

Alamat                          :

 

Dengan ini memberikan kuasa penyerahan memimpin yayasan _________, kepada:

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP                         :

Alamat                          :

 

Untuk memimpin yayasan ________ dengan :

 

Nama Yayasan              :

Lokasi                          :

Luas                             :

Banyaknya Anak Didik   :

 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab baik itu didalam menjaganya serta merawatnya. Sehingga terciptanya santri-santri yang berakhlak dan berbudi pekerti baik.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

Penerima Kuasa                                    Pemberi Kuasa

( Nama Lengkap )                              ( Nama Lengkap  )

+62-815-1121-9673