SURAT KUASA MENJAGA PERKEBUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

Pekerjaan                                  :

Alamat                                      :

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

 

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

Pekerjaan                                  :

Alamat                                      :

Keterangan                               : Untuk menjaga perkebunan milik _________.

Dengan perincian:

Nama perkebunan                     :

Luas                                         :

Alamat                                      :

 

Surat ini berisikan untuk yang menerima kuasa menjaga perkebunan tersebut. Selain itu ia juga bertanggung jawab penuh perawatan, kebersihan, keamanan serta kenyamanan bagi pengujung.

 

Demikian Surat Kuasa ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Pemberi Kuasa                                                            penerima Kuasa

Materai Rp. 6.000

 

 

( ……………………….)                                                     (……………………… )

+62-815-1121-9673