SURAT KUASA MENJAGA RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Jabatan                                    :

Alamat                          :

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Jabatan                                    :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk menjaga rumah _________. Dengan perincian:

Nama pemilik rumah      :

Alamat                          :

 

Surat ini berisikan untuk yang menerima kuasa segera menjaga rumah tersebut. Selain itu ia juga bertanggung jawab penuh atas rumah itu.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Pemberi Kuasa                                                            Penerima Kuasa

Materai Rp. 6.000

 

 

( ……………………….)                                                    (……………………… )

+62-815-1121-9673