SURAT KUASA MENJAGA SHOWROOM  MOBIL

Yang bertanda tangan dibawah ini

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Memberikan Kuasa Kepada

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Surat kuasa ini di buat agar si penerima kuasa menjaga showroom motor tersebut. Selain itu ia juga bertanggung jawab dalam memelihara, merawat serta bertanggung jawab kepada semua karyawan yang bekerja didalamnya. Perincian dari showroom mobil tersebut antara lain:

 

Nama showroom           :

Letak                            :

Luas                            :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Penerima  Kuasa                                                       Pemberi Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                       (…………………………..)

+62-815-1121-9673