SURAT KUASA MENJAGA SHOWROOM  MOTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Memberikan Kuasa Kepada

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Untuk menjaga showroom motor.

 

Nama showroom           :

Letak                            :

Luas                            :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

 

(tempat), (tanggal), (bulan), (tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                            Yang Memberikan Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                     (…………………………..)

+62-815-1121-9673