SURAT KUASA MENJUAL RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

No. KTP                                    :

 

Memberikan Kuasa Kepada :

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

No. KTP                                    :

 

Untuk menjual sebuah rumah :

 

berukuran _______ m X_______ m, atau seluas ___ meter persegi yang terletak di wilayah _________________,____________________ Kecamatan _______________________, Kelurahan _______________________ dengan batas:

Utara       : (____________________)

Selatan    : (____________________)

Barat       : (____________________)

Timur       : (____________________)

 

Selanjutnya disebut “Rumah”

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

 

 

 

(tempat), (tanggal), (bulan), (tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                                        Yang Memberikan Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                                 (…………………………..)

+62-815-1121-9673