SURAT KUASA PEMINDAHAN KEKUASAAN DALAM PABRIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Jabatan                        :

Alamat                          :

 

Memberikan Kuasa Kepada:

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Jabatan                        :

Alamat                          :

 

Surat kuasa ini mengenai  penggantian dalam memimpin serta mengolah pabrik tersebut. Dengan perincian sebagai berikut:

 

Nama pabrik                 :

Letak                            :

Luas                            :

Jumlah Karyawan          :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Penerima  Kuasa                                                                        Pemberi Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                                       (…………………………..)

+62-815-1121-9673