SURAT KUASA PENARIKAN SEWA KOST

Yang bertanda tangan dibawah ini :

 

Nama                :

Jenis kelamin    :

No. KTP/SIM     :

No. Telepon      :

Alamat              :

 

Memberikan kuasa kepada :

 

Nama                :

Jenis Kelamin    :

No. KTP                        :

No. Telepon      :

Alamat              :

Keterangan       : Mempunyai tugas dalam memberitahu penghuni kost yang telah

habis dalam masa inapnya.

 

Surat Kuasa ini dibuat untuk di patuhi dan di kerjakan dengan penuh tanggung jawab.

 

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di (Tempat) _____ (Tanggal) _____

(Bulan) _____ (Tahun) ____.

 

Penerima Kuasa                                                                                    Pemberi Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

_______________                                                                      _______________

+62-815-1121-9673