SURAT KUASA PENDAFTARAN PERLOMBAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

 

Memberikan kuasa berupa penyerahan formulir permohonan untuk didaftarkan dalam kegiatan perlombaan _____________  di __________________, kepada:

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

(tempat) (tanggal) (bulan) (tahun)

Penerima Kuasa                                                                                   Pemberi Kuasa

 

 

 

( __________________  )                                                     ( _________________  )

+62-815-1121-9673