SURAT KUASA PENGAMBILAN BUS PARIWISATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan :

 

Nama                  :

Pekerjaan            :

No. KTP               :

Alamat                :

 

Memberikan Kuasa Kepada :

 

Nama                  :

Pekerjaan            :

No. KTP               :

Alamat                :

 

Untuk pengambilan sebuah bis pariwisata dengan :

 

No. pol                :

Warna                :

No. Mesin            :

No. Rangka         :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini di buat semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

 

 

(Tempat), (Tanggal), (Bulan), (Tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                                     Yang Memberikan Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                               (……………………..)

 

+62-815-1121-9673