SURAT KUASA PENGAMBILAN DOKUMEN DAN PENGELUARAN BARANG IMPORT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

 

Nama                                     :

Jabatan                                 :

Nama Perusahaan                             :

Nomor NPWP                      :

Nomor APIT                          :

Alamat                                   :

 

Selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut sebagai PEMBERI KUASA, dengan ini memberikan kuasa kepada:

 

Nama Perusahaan  Penyelenggara Jasa Kepabeanan :

Nama perusahaan              :

Nama pimpinan PPJK       :

Alamat                                   :

 

Selanjutnya dalam Surat Kuasa ini disebut sebagai PENERIMA KUASA, untuk mengambil dokumen dan pengurusan serta pengeluaran barang import dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di negara Indonesia. Adapun perincian barangnya ialah sebagai berikut:

 

Nama Pengirim                   :

Nomor Invoice                     :

Nama Barang                      :

Volume Barang                   :

Nilai Invoice                          :

Nomor B/L                            :

Nama Kapal                         :

Negara asal                          :

 

Demikianlah surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

 

 

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di (Tempat) ___(Tanggal) ___(Bulan) ____(Tahun) ___.

 

Yang Memberi Kuasa,                                                                     Yang Menerima Kuasa,

( materai Rp 6000 )

 

 

(Nama Lengkap)                                                                                          (Nama Lengkap)

+62-815-1121-9673