SURAT KUASA PENGAMBILAN MOTOR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No. KTP                                    :

Alamat                          :

 

Memberikan Kuasa Kepada

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No. KTP                                    :

Alamat                          :

 

Untuk pengambilan sebuah sepeda motor dengan:

 

Nopol                           :

Warna                           :

No. Mesin                     :

No. Rangka                   :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini di buat semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

 

 

 

(Tempat), (Tanggal), (Bulan), (Tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                                        Yang Memberikan Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                                (…………………………..)

+62-815-1121-9673