SURAT KUASA PENGAMBILAN SEPEDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No. KTP                                    :

Alamat                          :

 

Memberikan Kuasa Kepada:

 

Nama                            :

Pekerjaan                      :

No. KTP                                    :

Alamat                          :

 

Untuk pengambilan sebuah sepeda dengan:

 

Warna                           :

Merek Sepeda               :

 

Demikianlah Surat Kuasa ini di buat semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

 

 

 

(Tempat), (Tanggal), (Bulan), (Tahun)

 

Yang Diberi Kuasa                                                        Yang Memberikan Kuasa

Materai Rp.6000

 

 

(…………………)                                                           (…………………………..)

+62-815-1121-9673