SURAT KUASA PENGAMBILAN SERAH TERIMA BAHAN BAKU KAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Nama Perusahaan         :

Jabatan                        :

Nomor NPWP               :

Nomor APIT                  :

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Nama Perusahaan         :

Jabatan                        :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk mengambil bahan baku dari kain. Yang terdiri dari :

Bahan                           :

Jumlah bahan                :

Tanggal/hari terima        :

Dikirimkan dari              :

Waktu                           :

 

Demikianlah surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi keamanan serta kelengkapan bahan tersebut.

 

 

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di (Tempat) _______ (Tanggal) _____(Bulan) _____ (Tahun) ____.

 

Pemberi Kuasa,                                                                                  Penerima Kuasa,

( materai Rp 6000 )

 

 

( Nama Lengkap)                                                                              ( Nama Lengkap)

+62-815-1121-9673