SURAT KUASA PENGGADAIAN LAPTOP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Keterangan                   :  Untuk menggadaikan laptop.

 

Dengan perincian:

 

Merek Laptop                :

Tahun                           :

 

Surat ini berisikan untuk yang menerima kuasa menggadaikan laptop tersebut. Selain itu ia juga bertanggung jawab penuh atas barang dan uang yang telah dihasilkan.

 

Demikian Surat Kuasa ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Pemberi Kuasa                                                            Penerima Kuasa

Materai Rp. 6.000

 

 

( ……………………….)                                                    (……………………… )

+62-815-1121-9673