SURAT KUASA PERPANJANGAN STNK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

 

Memberikan kuasa penyerahan untuk memperpanjang STNK di SAMSAT, kepada :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

Pekerjaan                      :

No.KTP/SIM                  :

Alamat                          :

 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Serta harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Yang Menerima Kuasa                                                              Yang Memberi Kuasa

 

 

 

( Nama Lengkap )                                                                        ( Nama Lengkap )

+62-815-1121-9673