SURAT KUASA PINJAM MEMINJAM AULA KANTOR 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Pekerjaan                     :

Jabatan                        :

Alamat                         :

 

Memberikan Kuasa kepada :

 

Nama                :

Jenis Kelamin    :

No. KTP                        :

Pekerjaan          :

Jabatan             :

Keterangan       : Meminjamkan Aula Kantor untuk diadakan Seminar oleh Mahasiswa dari ____________

 

Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya. Serta dalam penggunaannya harus didasari dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

Penerima Kuasa                                                                   Pemberi Kuasa

Materai Rp 6.000

 

 

__________________                                                    _________________

Direktur Utama

 

Tembusan kepada :

——————————–

+62-815-1121-9673