SURAT KUASA PINJAM MEMINJAM RUANG KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No KTP                                     :

Nama Perusahaan         :

Jabatan                        :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

Nama                            :

Jenis Kelamin                :

No. KTP                                    :

Nama Perusahaan         :

Jabatan                        :

Pekerjaan                      :

Alamat                          :

Keterangan                   : Untuk Meminjamkan ruang kerja untuk rapat pada PT _________ dengan uraian:

Jumlah ruang                :

Lokasi                          :

Ukuran Ruangan                        :

 

Demikilnlah surat kuasa ini di buat sebagaimana mestinya. Dan dapat dipertanggung jawabkan dengan sebenarnya.

 

 

 

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

 

Yang Menerima Kuasa                                                                 Yang Memberi Kuasa

Materai Rp 6.000

 

 

______________________                                              ______________________

Direktur Utama

Tembusan kepada :

+62-815-1121-9673