SURAT KUASA SEWA MENYEWA VILLA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

Pekerjaan                                  :

Alamat                                      :

 

Diserahkan kepada pihak yang menerima kuasa dengan :

 

Nama                                        :

Jenis Kelamin                            :

Pekerjaan                                  :

Alamat                                      :

Keterangan menyewa villa          : Untuk mengurusi semua hal yang berkaitan dengan                                                         sewa

Nama Villa                                :

Luas tanah                                :

Lokasi                                      :

 

Dalam hal ini  apapun yang berhubungan dengan villa tersebut maka itu menjadi tanggung jawab dari pihak penerima. Serta ia juga harus menjaga dan merawat isi dari villa tersebut. Sehingga penyewa villa tersebut merasa nyaman jika berada didalamnya.

 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. Dan Surat Kuasa ini diberikan dengan adanya hak subtitusi dan hak retensi.

 

 

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 

YANG MENERIMA  KUASA                                       YANG MEMBERI KUASA

Materai Rp.6000

 

 

(__________)                                                                    (__________)

+62-815-1121-9673